• 18 مهر 1397 - 15:36

با رأي نمايندگان شهرداري هاي كشور

شهردار اصفهان به عنوان شهردار منتخب شوراي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور انتخاب شد

دكتر نوروزي شهردار اصفهان با رأي 59 شهردار منتخب حاضر در انتخابات شهرداران عضو شوراي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، با كسب بيشترين رأي به عنوان شهردار منتخب شوراي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور انتخاب شد.

مراسم ششمين دوره انتخابات شهرداران عضو شوراي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور صبح امروز 18 مهرماه با حضور شهرداران منتخب استانها برگزار و شهرداران عضو شوراي اين سازمان انتخاب شدند.

در اين انتخابات كه در سالن اجتماعات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور برگزار شد، قدرت الله نوروزي شهردار اصفهان بيشترين رأي شهرداران حاضر در جلسه را كسب كرد و از سوي رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به عنوان شهردار منتخب اين شورا انتخاب شد.

پس از شهردار اصفهان ايرج شهين باهر شهردار تبريز بيشترين رأي را كسب كرد و به عنوان نفر دوم انتخاب شد. 

بر اساس اساسنامه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، در تركيب شوراي اين سازمان 3 نفر از شهرداران كشور به انتخاب و رأي شهرداران، به عنوان سه عضو اصلي شوراي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور حضور دارند.